Protocol Sanitari COVID-19

Durant el desenvolupament de les activitats formatives, s’han establert unes mesures de seguretat sanitàries relacionades amb el Covid-19 i que afecten tant el personal com els assistents a la formació.

  • Cada matí es pren la temperatura dels monitors. En cas de ser superior a 37.5 °C, el monitor abandonarà de manera immediata el seu lloc de treball.
  • Si un monitor o algun participant presenta símptomes, (febre, tos o dificultat per a respirar) ho comunicarà ràpidament.
  • Tot el personal anirà protegit, segons l’activitat que realitzin, amb guants, màscares i ulleres.
  • Es mantindrà sempre que sigui possible, una distància mínima entre monitors i alumnes de 1,5 m.
  • Es limita el nombre d’activitats en els espais tancats, afavorint els espais oberts (carpes).
  • Reforç de la neteja del material, una vegada s’ha utilitzat, amb especial atenció a les superfícies que puguin ser susceptibles a afavorir la transmissió de patògens. (Bancs, taules, etc.).
  • Es prepararà un espai per a instal·lar el material de seguretat (gel hidroalcohòlic, guants i màscara per a protegir alumnes i monitors.
  • En la cua d’espera, es col·locaran unes marques al terra per a assegurar que es respecti la distància de seguretat.
  • Els assistents de l’activitat hauran de portar màscara quirúrgica i se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic per a desinfectar-se en els espais de desinfecció habilitats.
  • Els monitors disposaran de màscara FPP2, guants laborals i ulleres de seguretat, així mateix disposaran d’un termòmetre.