Errors més comuns detectats durant les sessions de formació

La informació obtinguda en anteriors edicions ha permès determinar els errors més comuns en els quals han incorregut els motoristes participants:

1- Velocitat poc adequada a l’entorn: Especialment, l’excessiva velocitat d’entrada en corba

2- Anticipació a imprevistos: Fallades en el reconeixement de situacions de risc per a reaccionar anticipadament

3- Traçat del revolt incorrecte: Alguns motoristes entren massa aviat en el revolt i comprometen la sortida d’aquesta.

4- Aprofitament de l’espai: Invasió del carril contrari (o del voral quan n’hi ha) en revolts enllaçats.

5- Respecte de les normes: Falta d’adaptació a la velocitat de la via, especialment en carreteres secundàries.

6- Motocicleta inadequada al nivell tècnic de conducció: Les motocicletes no s’adapten a les característiques de l’usuari, bé sigui per la seva condició física, o per la capacitat tècnica.

7- Poca eficàcia en la frenada i escassa reducció correcta de les marxes: Molt pocs motoristes redueixen marxes amb “gas intermedi” per a suavitzar la reducció, la qual cosa a vegades provoca rebots o derrapatges de la roda posterior.

8- Actitud en rodar en grup: En rodar en grup alguns participants tendeixen a tenir una actitud més agressiva en la seva conducció.

9- Falta de confiança en conduir: Participants amb molt poca confiança en si mateixos, circulant en tensió i generant situacions de risc.